THISISERROR

Privacy

1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.lomond.sk, www.lomond.cz a www.lomond.com (ďalej eshop) a spracovávateľom osobných údajov je spoločnosť KASPRO s.r.o. IČO 31615856, so sídlom Červená 461/2, 010 03 Žilina, zapísaná Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 2223/L (ďalej ako prevádzkovateľ)

Kontaktné miesta prevádzkovateľa sú nasledovné:

telefónne číslo: +421 940 527776
e-Mail: lomond@lomond.sk
adresa prevádzky: Ilovská 7, 013 11 Lietavská Lúčka

ďalej ako kontaktné miesta prevádzkovateľa

K ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľ pristupujeme v súlade sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov podľa noriem:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

2. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA A POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracovávané a používané za účelom zabezpečenie vybavenia a dodania objednávok, ako aj pre obchodnú komunikáciu v mene prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracovávané a používané v následovnom rozsahu:

1. meno a priezvisko 2. adresa trvalého bydliska, prípadne adresa doručenia tovaru 3. e-mail 4. kontaktné telefónne číslo

Vaša e-mailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do užívateľského účtu), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e-mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. Telefónne číslo slúži na notifikáciu vybavenia a doručenia objednávky, žiadnym iným spôsobom nie je tento údaj použitý.

Pri narábaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s platnými zákonmi a dodržiavame všetky platné zákony a zásady pri spracúvaní osobných údajov.

3. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Osobné údaje nie sú poskytované v žiadnom prípade tretím osobám okrem uvedených výnimiek:

Osobné údaje sú poskytované zmluvným sprostredkovateľom s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie a doručenie Vašej objednávky na základe vzájomne upravených zmluvných podmienok v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje môžu byť poskytované poskytovateľom nezávislého hodnotenia úrovne služieb elektronických obchodov za účelom získavania spätnej väzby ohľadom dodania a spokojnosti zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté poskytovateľom elektronického systému rozosielania informačných a reklamných emailov výhradne v mene prevádzkovateľa. Za týmto účelom poskytujeme časť osobných údajov spoločnosti prevádzkovateľovi služby MailChimp, ktorým je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, so sídlom 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. Uvedená spoločnosť pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (tzv. bezpečný štít v oblasti spracúvania osobných údajov) a USA sú krajinou, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu osobných údajov (bližšie viď https://www.privacyshield.gov/list). S týmto sprostredkovateľom máme ako prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu s presnými podmienkami a poskytujeme mu výhradne e-mailovú adresu, iné údaje nie sú poskytované. Súčasne táto spoločnosť poskytuje primerané záruky a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle zásad ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť využíva funkciu „Remarketing“ od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka v rámci e-shopu a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spo­ločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza z našej strany ako prevádzkovateľa k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na našom e-shope. Informácie o Vašom pohybe na našej stránke sa ukladajú vo Vašom internetovom prehliadači a spo­ločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto nastavenie zobrazovania môžete zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

4. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracovávané a ukladané v chránenej databáze so zabezpečeným šifrovaným spojením.

Údaje o platobných kartách nie sú uchovávané. Pri platbách nespracovávame žiadne údaje, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach banky. Spracovávame výhradne informáciu o stave spracovania platby, ktorá je poskytnutá bankou.

Osobné údaje môžete meniť, upraviť alebo vymazať prostredníctvom registrácie na našej stránka alebo cez kontaktné miesta prevádzkovateľa.

Doba spracúvania údajov je 11 rokov, uvedená doba je daná v osobitných právnych predpisoch v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou a našimi internými predpismi na spracovanie a archiváciu dokladov (registratúrny plán).

5. NESÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV, ZMENA A VÝMAZ

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoj používateľský účet môžete kedykoľvek zmazať v registrácii po prihlásení na našich webových stránkach a odhlásiť sa z odberu newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách) prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akých­koľvek zákonných dôvodov neprípustné.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

Ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje máte na základe písomnej žiadosti, telefonicky, osobne, e-mailom alebo prostredníctvom pripravených formulárov u prevádzkovateľa právo na prístup k svojim osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, namietanie spracovania svojich osobných údajov, prenosnosť osobných údajov, podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

V Žiline, 1.1.2023

Become our partner!

Do you purchase for business or are you interested in reselling? For our business partners and dealers, we offer discounted business terms, such as wholesale prices, online access to goods and pricing via XML, and other benefits! Contact our sales department for more information!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.sk
Registration

Products on sale

Lomond Color Paper 75 g/m2 A4, 200 sheets, Neon Red
Lomond Color Paper 75 g/m2 A4, 200 sheets, Neon Red
on stock discount 20% 
Price (VAT incl.): 3.16 €

Lomond Photo Inkjet Paper Matte 180 g/m2 A4, 50 sheets
Lomond Photo Inkjet Paper Matte 180 g/m2 A4, 50 sheets
on stock discount 15% 
Price (VAT incl.): 7.48 €

Lomond XL Photo Paper Matte 180 g/m2 610mm*30m
Lomond XL Photo Paper Matte 180 g/m2 610mm*30m
on stock discount 15% 
Price (VAT incl.): 26.58 €

Lomond Self Adhesive Photo Paper Glossy A4, 25 sheets, 25 labels (3x4cm)
Lomond Self Adhesive Photo Paper Glossy A4, 25 sheets, 25 labels (3x4cm)
on stock discount 25% 
Price (VAT incl.): 9.13 €

Products on sale

New products

Lomond XL Fine Art Paper Gallery Fibre Glossy 300g/m2 914mm*15m, Bright White
Lomond XL Fine Art Paper Gallery Fibre Glossy 300g/m2 914mm*15m, Bright White
new not available 
Price (VAT incl.): 185.87 €

Lomond XL Fine Art Paper Gallery Fibre Glossy 300g/m2 610mm*15m, Bright White
Lomond XL Fine Art Paper Gallery Fibre Glossy 300g/m2 610mm*15m, Bright White
new not available 
Price (VAT incl.): 124.94 €

Lomond Fine Art Paper Design Premium Bio Macro Glossy 230 g/m2 A3, 20 sheets
Lomond Fine Art Paper Design Premium Bio Macro Glossy 230 g/m2 A3, 20 sheets
new not available 
Price (VAT incl.): 12.20 €

Lomond Fine Art Paper Gallery Baryta 300g/m2 A4, 25 sheets, Bright Natural White
Lomond Fine Art Paper Gallery Baryta 300g/m2 A4, 25 sheets, Bright Natural White
new on stock 
Price (VAT incl.): 21.52 €

all new products

Add your contact to our mailing list!

Be informed! Add your contact to our mailing list and receive our newsletters! Login

Contact

You can not choose? You need help? Contact us!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.sk

This site uses cookies to improve usage of website.