THISISERROR

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok sú obchodno-právne vzťahy medzi spoločnosťou Kaspro s.r.o., IČO 31615856, DIČ 2020445053, so sídlom Červená 461/2, 010 03 Žilina, registrovaná v registri okresného súdu v Žiline, oddiel Sro., vložka 2223/L, (ďalej dodávateľ) a kupujúcim (ďalej odberateľ).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach dodávateľa, ako aj v priestoroch dodávateľa na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce, koncový spotrebiteľ a odberateľ je povinný sa riadne s ich obsahom oboznámiť ešte pred uzavretím kúpno-predajného vzťahu.

1.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

2. KONTAKTNÁ ADRESA

2.1. Kontaktným miestom a adresou dodávateľa je Kaspro s.r.o., M.Chmeliara 355, 013 11 Lietavská Lúčka, lomond@lomond.sk, telefonne číslo +421 940 527776. Kontaktným miestom môže byť aj iná adresa, pokiaľ je uvedená na internetových stránkach dodávateľa.

3. REGISTRÁCIA

3.1. Registrovaným odberateľom u dodávateľa môže byť koncový spotrebiteľ (ďalej b2c partner) alebo podnikateľský subjekt (dalej b2b partner), zaoberajúci sa ďalším predajom produktov koncovým spotrebiteľom alebo iným podnikateľským subjektom (maloobchodná a veľkoobchodná činnosť), prípadne využívajúci produkty dodávateľa pri svojej obchodnej činnosti.

3.2. Registráciu je možné vykonať on-line na internetových stránkach dodávateľa, prípadne mailovou žiadosťou o registráciu, ako aj telefonicky. Podmienkou registrácie je poskytnutie požadovaných údajov pri registrácii.

3.3. Podmienkou registrácie je aktívne využívanie elektronickej pošty zo strany odberateľa.

3.4. Registrácia b2b partnerov vyžaduje dodatočnú aktiváciu z našej strany. Aktiváciu obchodníka vykonávame v priebehu 24 hodín od on-line registrácie obchodníka. Aktivácia obchodníka je podmienená splnením podmienok registrácie, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach. Do momentu aktivácie registrácie b2b partnera zo strany dodávateľa, platia všetky zmluvné podmienky ako pre b2c partnera.

3.5. Dodávateľ si vyhradzuje podmienky registrácie kedykoľvek overiť a v prípade pochybností odberateľovi registráciu zrušiť, prípadne dočasne pozastaviť.

3.6. Registrácia môže byť odmietnutá aj bez udania dôvodu.

4. OBJEDNÁVKY

4.1. Objednávky je možné uskutočniť prostredníctvom internetových stránok dodávateľa podľa inštrukcií a pokynov uvedených na týchto stránkach.

4.2. Objednávku je možné vykonať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V tomto prípade b2b partner je povinný informovať dodávateľa o jeho registrácii, ktorú oznámi túto skutočnosť dodávateľovi pri zaslaní objednávky.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať odberateľa za účelom potvrdenia obsahu objednávky a zvolených dodacích a platobných podmienok.

5. STORNO OBJEDNÁVKY

5.1. Objednávku je možné stornovať do 15.00 po prijatí potvrdenia o prijatí objednávky. V prípade, že objednávka bola prijatá v deň pracovného pokoja, objednávku je možné stornovať do 15.00 najbližšieho pracovného dňa. V prípade, že bola vykonaná platba za stornovanú objednávku, dodávateľ sa zaväzuje vrátiť platbu odberateľovi do 24 hodín od prijatia platby na základe jeho žiadosti s uvedeným číslom bankového účtu. Pri niektorých formách úhrady si dodávateľ vyhradzuje účtovať odberateľovi storno poplatok pri vrátení platby do výšky oprávnených nákladov na prijatie alebo odoslanie platby.

5.2. V prípade zásielkového predaja (neosobné doručenie objednaného tovaru) má odberateľ nárok na zrušenie kúpno-predajného vzťahu do 14 dní od prevzatia tovaru.

5.3. Podmienkou zrušenia kúpno-predajného vzťahu je vrátenie tovaru v pôvodnom nepoškodenom obale (nerozbalený), tovar nesmie byť použitý a nesmie byť nepoškodený. V prípade zrušenia kúpno-predajného vzťahu je odberateľ povinný dodávateľa písomne informovať so žiadosťou o odstúpení od kúpno-predajného vzťahu s uvedením čísla objednávky a dátumu prevzatia tovaru.

5.4. Tovar odberateľ zasiela na kontaktnú adresu dodávateľa spolu s daňovým dokladom o kúpe. V prípade, že bola objednávka uhradená, súčasťou žiadosti bude aj žiadosť o vrátenie peňažnej sumy na účet odberateľa. Tovar je nutné poslať dodávateľovi doporučene a poistený, nakoľko dodávateľ neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie pri doručovaní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok dodávateľ nemusí akceptovať odstúpenie od kúpno-predajného vzťahu.

6. CENY

6.1. Ceny za tovar sa určujú podľa aktuálneho cenníka. Aktuálny cenník je pre b2c partnerov je k dispozícii na internetových stránkach dodávateľa. Aktuálny cenník pre b2b partnerov je k dispozícii na internetových stránkach dodávateľa po prihlásení odberateľa. Dodávateľ si vyhradzuje kedykoľvek ceny zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

6.2. Cenník obsahuje rôzne úrovne cien podľa kategórie odberateľa. Kategória odberateľa sa priraďuje podľa odberu za posledný kalendárny rok. Dodávateľ si vyhradzuje zmeniť zaradenie odberateľa do jednotlivých kategórií podľa vlastného uváženia napriek splneniu všeobecných podmienok zaradenia do určenej kategórie.

6.3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na iných cenách, ako sú uvedené v cenníku.

6.4. Ceny jednotlivých produktov pre b2b partnerov sú predmetom obchodného tajomstva, zmluvné strany sa zaväzujú ceny nezverejňovať tretím stranám. Toto ustanovenie neplatí pre ceny pre koncových zákazníkov, ktoré sú verejné a voľne prístupné na internetových stránkach dodávateľa.

7. DODACIE PODMIENKY

7.1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na dodacích podmienkach, ktoré poskytuje dodávateľ. Dodacie podmienky sú uverejenené na internetových stránkach dodávateľa. V závislosti na parametroch kúpno-predajného vzťahu niektoré dodacie podmienky nemusia byť umožnené.

7.2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na iných dodacích podmienkach podľa potrieb odberateľa alebo dodávateľa.

7.3. Jednotlivé dodacie podmienky môžu byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Dodávateľ si vyhradzuje poskytovať vybrané dodacie podmienky vybraným odberateľom.

7.4. Dodávateľ si vyhradzuje v prípadoch, keď fyzicky nie je možné objednaný tovar dodať, objednávku pozastaviť, prípadne upraviť.

7.5. Predávajúci sa zaväzuje tovar adekvátne zabaliť a odoslať v dohodnutej lehote. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dojednanú cenu v termíne splatnosti.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na platobných podmienkach, ktoré poskytuje dodávateľ. Platobné podmienky sú uverejenené na internetových stránkach dodávateľa.

8.2. Jednotlivé platobné podmienky môžu byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Dodávateľ si vyhradzuje poskytovať vybrané platobné podmienky vybraným odberateľom.

8.3. Tovar dodaný odberateľovi zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Dňom zaplatenia sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový alebo iný peňažný účet dodávateľa, prípadne v momente prijatia hotovosti dodávateľom.

9. REKLAMÁCIE

9.1. Prípadne reklamácie sa riadia Reklamačnými podmienkami dodávateľa, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach dodávateľa, ako aj v priestoroch dodávateľa na kontaktnej adrese dodávateľa.

10. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Osobné údaje, s ktorými dodávateľ prichádza do styku sú meno a priezvisko odberateľa, adresa odberateľa, telefonický kontakt odberateľa, sídlo, mailová adresa odberateľa, prípadne adresa doručenia vrátane kontaktných údajov, pokiaľ je požadované doručenie objednávky na inú adresu, zadanú odberateľom.

10.2. Dodávateľ poskytnuté osobné údaje odberateľov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravných spoločnosti za účelom doručenia objednávok a iným osobám, súvisiacim s realizáciou kúpno-predajného vzťahu.

10.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na spracovanie osobných údajov za účelom vlastných marketingových činností.

10.4. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

10.5. Odberateľ má právo požiadať dodávateľa o vymazanie všetkých osobných údajov odberateľa okrem údajov potrebných pre archiváciu vyplývajúcich zo súvisiacich zákonných noriem, ako napríklad zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a iné. Vymazanie všetkých osobných údajov je možné požiadať elektronicky alebo písomne.

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 20.5.2018.

Staňte sa našim partnerom!

Nakupujete na firmu alebo máte záujem o ďalší predaj? Pre našich obchodných partnerov a predajcov ponúkame zvýhodnené obchodné podmienky, ako napríklad veľkoobchodné ceny, online prístup k dostupnosti tovaru a cien prostredníctvom XML a iné výhody! Kontaktujte naše obchodné oddelenie za účelom bližších informácií!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.sk
Registrácia

Akciové produkty

Fotopapier Lomond, matný, A4, 25 hárkov, CDx3 (114/41mm), samolepiaci
Fotopapier Lomond, matný, A4, 25 hárkov, CDx3 (114/41mm), samolepiaci
skladom zľava 50% 
Cena (s DPH): 2.77 €

Fotopapier Lomond, matný, 85 g/m2, A4, 500 hárkov, obojstranný
Fotopapier Lomond, matný, 85 g/m2, A4, 500 hárkov, obojstranný
skladom zľava 50% 
Cena (s DPH): 6.25 €

Fotopapier Lomond, lesklý, 200 g/m2, A4, 50 hárkov
Fotopapier Lomond, lesklý, 200 g/m2, A4, 50 hárkov
skladom zľava 15% 
Cena (s DPH): 11.94 €

Atrament Lomond LE15-001BK, pre tlačiarne Epson, farba photo black, 100ml, pigment
Atrament Lomond LE15-001BK, pre tlačiarne Epson, farba photo black, 100ml, pigment
skladom zľava 15% 
Cena (s DPH): 3.10 €

Akciové produkty

Nové produkty

Fotopapier Lomond XL Fine Art Fibre Glossy, 300 g/m2, 610mm*15m Bright White
Fotopapier Lomond XL Fine Art Fibre Glossy, 300 g/m2, 610mm*15m Bright White
novinka nie je skladom 
Cena (s DPH): 124.94 €

Fotopapier Lomond XL Fine Art Baryta, 300 g/m2, 914mm*15m Bright White
Fotopapier Lomond XL Fine Art Baryta, 300 g/m2, 914mm*15m Bright White
novinka skladom 
Cena (s DPH): 183.30 €

Fotopapier Lomond Premium Gold Baryta, saténový, 300 g/m2, A4, 25 hárkov
Fotopapier Lomond Premium Gold Baryta, saténový, 300 g/m2, A4, 25 hárkov
novinka skladom 
Cena (s DPH): 21.52 €

Fotopapier Lomond, matný, A3, 25 hárkov, samolepiaci
Fotopapier Lomond, matný, A3, 25 hárkov, samolepiaci
novinka skladom 
Cena (s DPH): 14.24 €

všetky nové produkty

Zapíšte sa do nášho mailinglistu!

Chcete vedieť všetko ako prvý? Zapíšte sa do nášho mailinglistu. Prihlásiť

Kontakt

Neviete si vybrať? Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.sk

Táto stránka používa cookies za účelom jej skvalitnenia.